BYGGINFORMATION

Information från Uppsala universitet, Akademiska hus och NCC angående bygget av Nya Ångström (Etapp 4)

Senaste bygginformationen

Här publiceras den senaste informationen om störningar, avstängningar och andra påföljder av arbetet med Nya Ångström. Aktuella utskick finns att läsa via länkarna nedan (öppnas i nytt förnster):

Äldre informationsutskick finns att läsa i medarbetarportalen.

Aktuell Bygginfo
  • Störningar på grund av tunga arbeten kan förekomma. Öronproppar finns att hämta i biblioteket eller receptionen.

Generellt om bygget av Nya Ångström (Etapp 4)

Det är individuellt hur mycket man påverkas av att verka i närheten av en byggarbetsplats. Nedan följer en kort redovisning av det som normalt är att betrakta som störningar man får lov att förhålla sig till när det byggs i närheten av där man bor eller arbetar.

Ljud och vibrationer
På en byggarbetsplats utförs många olika typer av arbeten och detta med hjälp av många olika maskiner. Bullernivån är varierande över tid men normalt är det framförallt vid grundläggning som störningar i form av buller och vibrationer är som störst. Bullrande och vibrationsalstrande arbeten är då framförallt sprängning, spontning, pålning, schakt och packningsarbeten. Sprängning och pålning är ej aktuellt i detta projekt.

Vibrationer kommer att mätas och övervakas så att inte gränsvärden överskrids. När det gäller buller så är spontningen det som kommer alstra högsta och troligtvis det mest störande ljudet. Spontning innebär att man driver ner en stödkonstruktion i marken där man inte har plats att få till tillräckligt lutande slänter vid schaktarbetena.

Trafik och logistik
Det är en väldig mängd material som ska levereras till byggarbetsplatsen, detta innebär att det periodvis kommer att komma flera leveranser per timme till bygget. In- och uttransporter kommer ske från Kungsängsleden samt Regementsvägen, med målsättningen att det ska vara så lite köbildning i området som möjligt. Förutom leveranser till bygget kommer det även ske bortforsling av jordmassor. När dessa massor körs bort fastnar en del lera på lastbilarnas hjul vilket gör att närmaste vägarna utanför arbetsområdet periodvis kommer bli leriga, renhållning av dessa vägar kommer att ske, men inte dagligen

Skräp och damm
Det ska inte finnas skräp från arbetsplatsen utanför arbetsområdet, bra ordning inne på arbetsplatsen ska borga för att det inte sprids skräp ut från denna. Provisoriska vägar och upplagsplatser inom området grusas och för att det inte ska damma när man kör på dessa saltar man ytorna. Eftersom projektet kommer pågå under lång tid och är väldigt stort kommer det säkerligen finnas några små brister avseende detta men ett aktivt arbete med ronderingar kommer att ske för att undvika störningar med skräp och damm från arbetsplatsen.

Säkerhet
Arbetsområdena är inhägnade och det är speciella regler som gäller på arbetsplatsen. Ingen får oanmäld gå in på arbetsplatsen, det är viktigt att detta respekteras. Det kan även bli aktuellt med avspärrningar och speciella anvisningar utanför arbetsområdet. Dessa är ofta kopplade till personsäkerhet så det är viktigt att även dessa följs.

Senast uppdaterad: 2023-02-03