Beslut och åtgärder vid UU med anledning av coronapandemin

Följande regler och åtgärder från regering och universitetsledning gäller vid hela Uppsala universitet:

 • Följ de allmänna rekommendationerna och föreskrifterna för att minska smittspridningen.
 • För att undvika trängsel och leva upp till kraven om distansering behöver lokalerna utnyttjas under en större del av dagen och terminen.
 • Utglesning ska eftersträvas vid all undervisning, examination och andra möten – digitalt deltagande ska erbjudas om det är möjligt.

Övergripande prioritering för tillgång till lokaler: 

 • Kurser som vänder sig till nybörjare och programmens termin ett
 • Studenter som har beslut om särskilt pedagogiskt stöd
 • Praktiska moment som inte kan genomföras digitalt
 • Examination som är svår att genomföra digitalt
 • Slutexamina och obligatoriska moment inom utbildningars sista år

För inpassering till universitetets lokaler för anställda och studenter ska normalt krävas passerkort. Utglesning (social distansering) i lokalerna ska eftersträvas. Medarbetare och studenter ska ovillkorligen stanna hemma vid minsta tecken på förkylning/influensa. Arbete hemifrån ska eftersträvas där så är möjligt efter överenskommelse med chef.

► Information om vad som gäller för studenter vid UU finns här.
► Information för anställda vid UU samlas på medarbetarportalen.   

Känner du oro för din studiesituation eller psykiska mående under rådande omständigheter? Tveka då inte att ta kontakt med Studenthälsan.

SAMLADE ÅTGÄRDER PÅ ALLA CAMPUSOMRÅDEN

Social distansering eftersträvas för all undervisning, examination och andra möten – digitalt deltagande ska erbjudas där det är möjligt. 

Medarbetare och studenter ska ovillkorligen stanna hemma vid minsta tecken på förkylning/influensa.

För inpassering till universitetets kommer normalt sett passerkort att krävas. Social distansering i lokalerna eftersträvas. 

Det får under inga som helst omständigheter hållas undervisningstillfällen med fler än 50 personer i samma lokal.

LOKALA REGLER FÖR STUDENTER PÅ POLACKSBACKEN

 • Grundregeln är att entréerna på campus är låsta och att såväl anställda som studenter erhåller tillträde med sk. campuskort (+ personlig kod vissa tider), dock i samband med terminsstart kommer (norra) huvudentrén till Ångströmlaboratoriet att var upplåsta för att möjliggöra tillträde för dem som ännu inte hämtat ut sitt campuskort.
   
 • Passerkort och e-postadresser för nya studenter går att hämta ut på alla campus, på Segerstedt samt utomhus på fler områden, undvik att trängas i en lång kö. För dem som ännu inte hämtat ut sitt passerkort så kommer huvudentrén i Ångströmlaboratoriet hus 2 vara upplåst en tid för att möjliggöra tillträde till passerkortsutlämningen.
   
 • När du erhållit ditt campuskort ska du först och främst använda entrén på gaveln till det hus där din lektion ska hållas (gäller framför allt Ångström, hus 2, 4, 5, 8 och 9).
   
 • S.k social distansering råder på hela campus (även på sittplatser), 1,5-2 meter gäller. Undvik även att stå i vägen för andra som behöver komma fram i korridorer och på gångvägar.
   
 • Lektionssalar, grupprum och programrum får bara användas till max halva kapaciteten, (dvs. häften av mängden sittplatser).
   
 • Stanna kvar i klassrummen eller gå ut (utomhus) vid rast, stanna inte kvar i korridorer eller andra allmänutrymmen.
   
 • Studenter rekommenderas starkt att endast vistas i universitetets lokaler på Polacksbacken under schemalagd tid i sal (inte under schemalagd undervisning på distans). Endast studenter som har schemalagda lektioner på Polacksbacken direkt före och direkt efter lunch bör vistas i lokalerna under lunchrasten.
   
 • Det är förbjudet att nyttja alkohol- eller droger, samt att vistas alkohol- eller drogpåverkad i universitetets lokaler på Polacksbacken.
Senast uppdaterad: 2022-08-03