Lokala regler vid Ångströmlaboratoriet

Allmänt rökförbud

I Ångströmlaboratoriet råder rökförbud utanför entréerna enligt beslut från rektor. Rökfritt område utgör motsvarande 15 m diameter utan för varje entré. Rökförbud råder även på balkongerna enligt beslut av intendenturstyrelsens sammanträde 9 den 6 september 2011 (110906: 9-10).

Rökförbudet gäller alla former av rökverk oavsett innehåll (inklusive e-cigaretter). Enligt beslut av intendenturstyrelsen (140212: 19-10): 

Rökning och e-cigaretter: Intendenturstyrelsen beslöt att Ångströmlaboratoriet i komplement till rektors beslut ”Tobakslagen - om rökfri arbetsmiljö (Dm. 4001/98)” och beslutet ”Rökförbud i anslutning till entréerna till universitetets byggnader (UFV 2009/2038)”, även ska följa rekommendationen i Statens folkhälsoinstituts ”Svar om elektroniska rökverk" (TILLS 2013/647)”. Där anges bl.a. att ”[d]å det är väldigt svårt att avgöra om det t. ex. är tobak eller inte i en vattenpipa eller tobak eller inte i en ’imiterad’ e-cigarett (se t. ex. Vaporizer) – så bör tillsvidare de områden som enligt lag idag är – rökfria – förbli fria från rökning från alla former av ’rökverk’ – oavsett om en enskild produkt innehåller tobak eller inte”.

Beslut från rektor angående rökförbud
- Information hos Folkhälsomyndigheten om e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Cyklar

Ångströmlaboratoriet deltar i Uppsala kommuns satsning "Cykelvänlig arbetsplats". Intendenturen har i uppdrag att hjälpa verksamheten på området med enklare reparationer av tjänstecyklar (150904: 25-10).

Möblemang, kontor och studieplatser

All inredning ska tillhöra ”det allmänna”, dvs. intendenturen. Nyinköp av möbler görs dock av respektive institution, och möblerna förs över till intendenturen först den dag de blir övertaliga. Detta innebär att förrådsställda möbler disponeras av intendenturen. Möbler som ingår i rummens grundmöblering får inte flyttas från det rum där de är placerade (060322).

Basmöblering lämnas kvar vid flytt från rum (091211: 3-9).

Belysning i skrivrummen: normen är att det ska finnas en armatur för varje arbetsplats. Intendenturen ansvarar för inköp och kostnaden bestrids av institutionen (101214: 6-7).

Intendenturen står får grundmöblering av alla kontor, se bilaga 5 gällande vad som ingår. Mer eller dyrare möbler bekostas av hyresgäst (120206: 11-8).

Institutionen själva får bära kostnaden för nya kontorsmöbler i samband med att mindre mängd möbler behövs i samband med förtätning av institutionens lokaler (130530: 16-11).

Gästparkering

Intendenturen tillämpar nu som regel att endast tillfälliga besökande till någon av verksamheterna vid Ångströmlaboratoriet, knutna till Uppsala universitet är berättigade till dessa platser (120206: 11-4).

Övriga riktlinjer

Gemensamma instrument (Ångström AU): Vid Ångströmlaboratoriet finns en del instrument som köpts in för ”gemensamma” medel men som administreras och underhålls av enskilda institutioner. Användarna debiteras för nyttjandet av dessa instrument enligt differentierad taxa. Universitetsinstitutioner betalar efter interntaxa, och övriga efter extern. Allt som har med detta att göra bör regleras i avtal mellan resp. institution och användaren (020116).

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA): Varje institution/enhet har ansvar att utföra brandsyn i sina lokaler samt korridorer i anslutning till dessa (120530: 12-11).

Studenternas tillgång till allmänna utrymmen: Grundregeln är att endast studenter som är antagna till utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå samt anställda och andra personer med arbetsplats på institutionerna har tillträde till universitetets lokaler. Tillträdesrätten gäller i den utsträckning som behövs för studierna respektive tjänstgöringen. Tillträdesrätten gäller även för representanter för universitetets studentkårer och personalorganisationer. Andra kategorier än de nämnda har inte tillträde till korridorer, undervisningssalar och andra utrymmen utan särskilt tillstånd.

Ångströmlaboratoriet har lokala anpassningar till grundregeln.

Ljud på informationsskärmar: Konst- och presentationsgruppen beslutade att inte tillåta ljud från informationsskärmar i allmänna lokaler på Ångström. Hörlurar i anslutning till skärmen nämns som ett lämpligt alternativ (160224).

Senast uppdaterad: 2023-01-12