Regler & riktlinjer vid Ångströmlaboratoriet

Nedan samlas de mest aktuella och för verksamhet och studenter relevanta lokala regel- eller policybeslut som fattats inom intendenturområdet. Dessa lokala regler och riktlinjer ska ses som tillägg och komplement till Uppsala universitets regelsamling. Regelverk för intendenturorganisationens verksamhet vid Uppsala universitet finns att tillgå via regler.uu.se.

Information till nya studenter

Välkommen till Ångström!


Som recentior kommer mottagningen förhoppningsvis bli en mycket positiv upplevelse, med diverse prövningar, äventyr och glada upptåg. Arrangemanget är lite av en lång fest där alkohol förekommer och med anledning av detta kan det vara på sin plats att klargöra vissa grundläggande regler som gäller vid Uppsala universitet.

Det viktigaste att tänka på är listat nedan. Läs gärna denna mer detaljerade genomgång av de regler som gäller vid Ångströmlaboratoriet och Uppsala universitet. 

TILLTRÄDE: Universitetets lokaler är till för anställda och studenter. Allmänheten har generellt inte tillträde till lokalerna på campus.

ALKOHOL/DROGER: Vid Uppsala universitet är det inte tillåtet att dricka alkohol eller inta droger i samband med arbete eller undervisning. Efter beslut av intendenturstyrelsen är det dessutom generellt förbjudet för studenter att nyttja alkohol i universitetets lokalerna vid Ångströmlaboratoriet (möte 43, 200131).

RÖKNING: All form av rökning är förbjuden i universitetets lokaler samt utanför alla entréer vid Ångströmlaboratoriet.

ÖVERNATTNING: Att sova/övernatta i Uppsala universitets lokaler är förbjudet.

TRAKASERIER, DISKRIMINERING & KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING: Uppsala universitet accepterar inte någon form av trakaserier eller kränkande särbehandling. Alla arbetstagare och studenter vid Uppsala universitet ansvarar för upprätthållandet av en arbetsmiljö fri från alla former av diskriminering och varje chef och arbetsledare inom universitetet har en skyldighet att se till att eventuella fall av trakasserier eller sexuella trakasserier utreds och åtgärdas.

Utöver dessa regler tillkommer givetvis allmänt gällande reglerna gällande ordning, nedskräpning och skadegörelse. Tänk på att ni inte är ensamma på universitetsområdet, här studerar och arbetar ett stort antal människor och vi har många såväl in- som utrikes besökare, från både andra universitet och industri. Som student här är du en representant för Uppsala universitet och vi förväntar oss att du som sådan uppträder värdigt och korrekt, både i och utanför universitetets lokaler.

Lokala regler VID ÅNGSTRÖMLABORATORIET

Allmänt rökförbud

I Ångström råder rökförbud utanför entréerna enligt beslut från rektor. Rökfritt område utgör motsvarande 15 m diameter utan för varje entré. Rökförbud råder även på balkongerna enligt beslut av intendenturstyrelsens sammanträde 9 den 6 september 2011 (110906: 9-10).

Rökförbudet gäller alla former av rökverk oavsett innehåll (inklusive e-cigaretter). Enligt beslut av intendenturstyrelsen (140212: 19-10): 

Rökning och e-cigaretter: Intendenturstyrelsen beslöt att Polacksbacken i komplement till rektors beslut ”Tobakslagen - om rökfri arbetsmiljö (Dm. 4001/98)” och beslutet ”Rökförbud i anslutning till entréerna till universitetets byggnader (UFV 2009/2038)”, även ska följa rekommendationen i Statens folkhälsoinstituts ”Svar om elektroniska rökverk" (TILLS 2013/647)”. Där anges bl.a. att ”[d]å det är väldigt svårt att avgöra om det t. ex. är tobak eller inte i en vattenpipa eller tobak eller inte i en ’imiterad’ e-cigarett (se t. ex. Vaporizer) – så bör tillsvidare de områden som enligt lag idag är – rökfria – förbli fria från rökning från alla former av ’rökverk’ – oavsett om en enskild produktinnehåller tobak eller inte”.

Beslut från rektor angående rökförbud (regler.uu.se)
Frågor och svar om e-cigaretter och påfyllningsbehållare (Folkhälsomyndigheten)

Cyklar

Ångströmlaboratoriet deltar i Uppsala kommuns satsning "Cykelvänlig arbetsplats. Intendenturen får i uppdrag att hjälpa verksamheten på området med enklare reparationer av tjänstecyklar (150904: 25-10).

Möblemang, kontor och studieplatser

All inredning skall tillhöra ”det allmänna”, dvs. intendenturen. Nyinköp av möbler görs dock av respektive institution, och möblerna förs över till intendenturen först den dag de blir övertaliga. Detta innebär att förrådsställda möbler disponeras av intendenturen. Möbler, som ingår i rummens grundmöblering, får ej flyttas från det rum där de är placerade (060322).

Basmöblering lämnas kvar vid flytt från rum (091211: 3-9).

Belysning i skrivrummen: normen är att det ska finnas en armatur för varje arbetsplats. Intendenturen ansvarar för inköp och kostnaden bestrids av institutionen (101214: 6-7).

Intendenturen står får grundmöblering av alla kontor, se bilaga 5 gällande vad som ingår. Mer eller dyrare möbler bekostas av hyresgäst (120206: 11-8).

Institutionen själva får bära kostnaden för nya kontorsmöbler i samband med att mindre mängd möbler behövs i samband med förtätning av institutionens lokaler (130530: 16-11).

Gästparkering

Intendenturen tillämpar nu som regel att endast tillfälliga besökande till någon av verksamheterna på Polacksbacken, knutna till Uppsala universitet är berättigade till dessa platser (120206: 11-4).

Övriga riktlinjer

Gemensamma instrument (Ångström AU): På Ångströmlaboratoriet finns en del instrument som köpts in för ”gemensamma” medel men som administreras och underhålls av enskilda institutioner. Regler för hur dessa instrument kan/får användas och hur användarna skall debiteras efterlystes. Rekommenderades att de faktiska kostnaderna men med differentierad taxa beroende på användare. Universitetsinstitutioner betalar efter interntaxa, och övriga efter extern. Allt som har med detta att göra bör regleras i avtal mellan resp. institution och användaren (020116).

E-post: Den generella informationskanalen till anställda i Ångströmlaboratoriet, ”Info_angstrom”, används i alltför hög grad för information som inte är av allmänt intresse. Användningen skall därför ses över och begränsas genom tydligare förbud mot information som inte har allmänintresse, och möjligen även genom begränsning av tillgången till adressen. Hemsidan erbjuder en alternativ möjlighet att få ut meddelanden (091211: 3-8c).

Systematiskt brandskyddsarbetet (SBA): Gällande gränsdragning så har varje institution/enhet ansvaret att utföra brandsyn i sina lokaler samt korridorer i anslutning till dessa (120530: 12-11).

Studenterna tillgång till allmänna utrymmen: JN redogjorde kort för universitetsledningens beslut "Studenters tillgång till allmänna utrymmen" (UFV2014/360) [senare uppdaterad] och av intendenturen vidtagna åtgärder med anledning av detta (bilaga 6). Styrelsen antog/godkände intendenturens åtgärder (140904: 21-10).

Ljud på informationsskärmar: Konst och presentationsgruppen beslutade 160224 att inte tillåta ljud från informationsskärmar i allmäna lokaler på Ångström. Hörlurar i anslutning till skärmen nämns som ett lämpligt alternativ (160224).

Senast uppdaterad: 2022-08-03