Välkommen till Ångströmlaboratoriet!

Recentiormottagningen är en fantastisk upplevelse, med flera nya äventyr och glada upptåg. Du kommer att träffa många nya och intressanta människor och få vänner för livet. Men då arrangemanget gärna upplevs som en enda lång fest kan det vara på sin plats att tidigt klargöra vissa av de viktigaste och mest grundläggande regler som gäller vid Uppsala universitet:

 • TILLTRÄDE: Universitetets lokaler är till för våra studenter och vår personal och är inte att betrakta som allmänna i den meningen att allmänheten har tillträde till dem. Grundregeln är att endast studenter som är antagna till utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå samt anställda och andra personer med arbetsplats på institutioner/enheter har tillträde till universitetets lokaler. Ref: Riktlinjer för tillträde till Uppsala universitets lokaler (UFV 2018/84).
   
 • ALKOHOL & DROGER: Vid Uppsala universitet är det inte tillåtet att dricka alkohol eller inta droger i samband med arbete eller undervisning. Vid fester och representation ska alkoholfria alternativ erbjudas. Bruk av alkohol eller andra droger på fritiden får inte heller påverka säkerhet, effektivitet och trivsel på arbetsplatsen. Ref: Hantering av alkohol- och drogproblem vid Uppsala universitet (Dnr. 4183/97). Eventuella frågor gällande bruk av alkohol besvaras lämpligast av prefekten (arbetsmiljöansvarig) vid den institution där studenten är inskriven.
   
 • RÖKNING: All form av rökning är förbjuden i universitetets lokaler vid Ångströmlaboratoriet. Intendenturstyrelsen har beslutat att Ångströmlaboratoriet komplement till rektors beslut; Tobakslagen - om rökfri arbetsmiljö (Dnr. 4001/98) och beslut; Rökförbud i anslutning till entréerna till universitetets byggnader (UFV 2009/2038), även ska följa rekommendationen i Statens folkhälsoinstituts "Svar om elektroniska rökverk" (TILLS 2013/647). Däri anges bl.a. "Då det är väldigt svårt att avgöra om det t.ex. är tobak eller inte i en vattenpipa eller tobak eller inte i en "imiterad" e-cigarett (se t.ex. Vaporizer) - så bör tillsvidare de områden som enligt lag idag är rökfria- förbli fria från rökning från alla former av "rökverk" -oavsett om en enskild produkt innehåller tobak eller inte".
   
 • ÖVERNATTNING: Att sova/övernatta i Uppsala universitets lokaler är helt förbjudet. Detta har säkerhetschefen klargjort vid upprepade tillfällen och styrande är att UUs tillstånd att bedriva utbildning och gällande försäkringsskydd inte medger övernattning i någon form.
   
 • KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING: Uppsala universitet accepterar inte någon form av kränkande särbehandling. Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda anställda eller studenter på ett kränkande sätt och som kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsen eller utbildningsplatsens gemenskap. Ref: Riktlinjer för åtgärder mot kränkande särbehandling (UFV 2012/1500).
   
 • TRAKASSERIER & DISKRIMINERING: Alla arbetstagare och studenter vid Uppsala universitet ansvarar för upprätthållandet av en arbetsmiljö fri från alla former av diskriminering och varje chef och arbetsledare inom universitetet har en skyldighet att se till att eventuella fall av trakasserier eller sexuella trakasserier utreds och åtgärdas.
 1. Med trakasserier avses i lagen ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 2. Med sexuella trakasserier avses i lagen ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
 3. Med arbetstagare avses i lagen anställda, den som fullgör praktik eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft hos arbetsgivaren.
 4. Med student avses i lagen den som deltar i eller söker sig till utbildningssamordnarens verksamhet. Ref: Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen (UFV 2011/724).

Utöver dessa grundläggande regler tillkommer allmänt vett gällande ordning, nedskräpning och skadegörelse. Skulle något av detta ändå förekomma så kommer det givetvis att beivras. Det åligger respektive arrangör att i dessa fall ordna med städning och återställande i ursprungligt skick, genom eget arbete eller ekonomisk gottgörelse.

Varje ny student vid Ångströmlaboratoriet är välkommen, men tänk gärna på att ni inte är ensamma på universitetsområdet. Här studerar och arbetar ett stort antal människor och vi har många såväl in- som utrikes besökare, både från andra universitet och från industri. Som student här är du en representant för Uppsala universitet och förväntas uppträda värdigt och korrekt, både i och utanför universitetets lokaler.

Ångströmlaboratoriets intendenturområde
Johnny Nilsson / områdesintendent

Senast uppdaterad: 2023-01-30