Ångströmlaboratoriets intendenturstyrelse

Ett intendenturområde styrs av en intendenturstyrelse bestående av de prefekter, föreståndare och chefer för enheter direkt under rektor eller fakultetsnämnd som finns inom området. Rektor beslutar om intendenturstyrelsens sammansättning. 

Intendenturstyrelsens sammansättning

Ledamöter

 • Prefekten för Institutionen för fysik och astronomi
 • Prefekten för Institutionen för informationsteknologi
 • Prefekten för Matematiska institutionen
 • Prefekten för Institutionen för elektroteknik
 • Prefekten för Institutionen för materialvetenskap
 • Prefekten för Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik
 • Prefekten för Institutionen för kemi - Ångströmlaboratoriet
 • Företrädare för institutet för Rymdfysik
 • Föreståndaren för International Science Programme (ISP)
 • Föreståndaren för Tandemlaboratoriet
 • En företrädare för Ångströmbiblioteket, utses av överbibliotekarien
 • En företrädare för universitetsförvaltningens enheter, utses av universitetsdirektören
 • Tre företrädare för studenterna och en gruppsuppleant, utses av studenterna enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009:769)

Föreståndaren för intendenturområdet är ordförande i intendenturstyrelsen

Närvaro och yttranderätt

 • En företrädare för ansvarig nämnd, (Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden)
 • En företrädare gemensamt för personalorganisationerna
 • Områdesintendenten som även har förslagsrätt

Arbetsgrupper

Intendenturstyrelsen har utsett ett antal arbetsgrupper med specifierade uppdrag. Dessa grupper fattar beslut om regler på sina möten och för protokoll över sin verksamhet.

Gas- och kemikaliegruppen
För att underlätta en säker hantering av kemikalier och gaser samt för att systematiskt arbeta med kemikaliefrågor finns det en gas- och kemikaliegrupp vid Ångströmlaboratoriet. Gas- och kemikaliegruppens uppgifter är att ta fram och följa upp generella och gemensamma rutiner för gas- och kemikaliehanteringen och dessutom samordna inventering av gaser och kemikalier förvarade på området.

 • Gruppen kontaktas via intendenturens kemikalieombud Esat Pehlivan.

Konst och presentationsgruppen
Konst och presentationsgruppen representerar verksamheterna på Ångströmlaboratoriet och sammankallas efter behov. Gruppen behandlar frågor om verksamheternas önskemål att visa upp och marknadsföra sig och sina resultat, uppsättandet och utställandet av konstverk, samt behov och utformning av information och utställningar i husens allmänna utrymmen.

Gruppen skall kontinuerligt utvärdera och vid behov lämna förslag till revidering av antagna rutiner och vid behov bereda och överlämna ärenden till intendent alternativt intendenturstyrelsen för beslut.

Matrådet
Matrådet representerar verksamheterna och kan samla, utvärdera och framföra åsikter och önskemål gällande restauratörernas utbud och service vid Ångströmlaboratoriets intendenturområde. I gruppen ingår områdets restaurangchefer, personal från institutionerna samt UTNs cafeföreståndare. Matrådet är för närvarande vilande.

Rådet för utbildningslokaler
Rådet för utbildningslokaler (RUL) arbetar för att skapa den bästa möjliga undervisnings- och studiemiljön i Ångströmlaboratoriet. Rådets uppdrag är att till intendenten och intendenturstyrelsen lämna råd och förslag gällande användningen av och utrustningen i utbildningslokalerna, samt bidra till en miljö som möjliggör världsledande undervisning. I uppdraget ingår bland annat att ta hänsyn till hur morgondagens undervisning kommer att bedrivas och skapa utrymme för innovativ pedagogisk utveckling. Vidare ska rådet på egna initiativ föreslå förbättringar och rådgöra kring önskemål som inkommer från verksamheterna vid Ångströmlaboratoriet. Rådet har gjort stor skillnad för dagens undervisningsmiljö och varit mycket aktivt i planeringen av Nya Ångström.

Rådet är sammansatt med representation från fakulteten och samtliga utbildande institutioner vid Ångströmlaboratoriet samt från intendenturen och Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Förslag till rådet tas emot från administrationen, institutioner, anställda, studenter och andra.

Senast uppdaterad: 2023-05-23