Utrymning

Brandlarmet vid Ångströmlaboratoriet fungerar även som ett utrymningslarm som kan användas i samband med alla behov av evakuering. Det kan utöver brand t.ex. vara med anledning av utsläpp av gas eller kemikaliespill i samband med olycka, bombhot eller annan brottslig handling. I lokalerna finns på många platser manuella larm knappar märkta ”Brandlarm” vilka alltså både kan och ska användas vid behov av utrymning oberoende av orsak. 

Om utrymningslarm ljuder

 • Beroende på väder, ta om möjligt med ev. ytterkläder, men bara om dessa finns lättillgängliga i samma rum som du befinner dig.
 • Varna andra och kontrollera om någon behöver hjälp.
 • Följ utrymningsplaner, gå ut via närmaste nödutgång.
 • Använd inte hiss - ta trapporna.
 • Gå till återsamlingsplats.

Bli inte stående direkt utanför ytterdörrar, då riskerar du att fler bakomvarande inte kan komma ut och att vara i vägen för räddningstjänstens insatser. Den som vet något väsentligt gällande orsaken till varför utrymningslarmet har aktiverats eller har relevant information som kan vara av värde för räddningstjänsten att känna till kan med fördel bege sig till brandlarmcentralen i hus 22 för att där delge räddningsledaren detta (se principskiss över återsamlingsplatser).

Utrymningsplats - hus 9 och 10

För personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga i behov av assistans för att ta sig nedför trappor i en nödsituation så finns det i trapphusen i hus 9 och 10 så kallade utrymningsplatser. Där kan man via en nödtelefon påkalla behov av hjälp med att ta sig ut. Var utrymningsplatserna finns är markerat på utrymningsplaner i dessa hus och väg till sådan utrymningsplats är även skyltad med lysande utrymningskyltar med rullstolssymbol.

Utrymningsplatserna är utrustade med talad tvåvägskommunikation. När knappen på nödtelefonen trycks in händer två saker samtidigt:

1. Signal skickas till Securitas larmcentral som skickar väktare för att hjälpa till med utrymningen. Som hjälpmedel finns särskilda evakueringsstolar placerade på plan K1 i dessa hus (som väktarna är utbildade på att använda) att tillgå för att underlätta utrymningen. 

2. Samtal kopplas till en telefon i anslutning till brandförsvarstablån i berört hus. Vid en pågående insats från räddningstjänsten befinner sig räddningsledaren oftast i närheten av brandförsvarstablån. Svarar ingen inom 30 sekunder kopplas samtalet vidare som ett prioriterat samtal till Securitas Kontaktcenter. Där kommer en operatör kommunicera med personen som behöver hjälp för att vidareförmedla den informationen till väktarna som är på väg. Denna information kan även meddelas räddningstjänst om livräddning skulle bli aktuellt. Om det automatiska brand- och utrymningslarmet är aktiverat är räddningstjänsten på väg och kan få viktig kompletterande information.

Utrymningsplaner - vilken väg ut är närmast?

Utrymningsplaner finns normalt uppsatta i entréer, i anslutning till trapphus, vid hissar eller i början av en korridor. På dessa finns information om vad man ska göra vid brand samt rekommenderade utrymningsvägar och var återsamlingsplats finns. 

Ljud och ljus vid utrymning och villkor för återinträde

I Ångströmlaboratoriet hus 1 – 9, 17–19, 25, 30 och 31 ljuder brandklockor 

Hör exempel på utrymningslarmet i dessa hus

Ångströmlaboratoriet hus 10 har i stället utrustats med ett talande utrymningslarm som muntligt påvisar utrymning av berörda lokaler där, samt en däremellan pulserande signal.

Hör exempel på det talade utrymningsmeddelandet/signal i hus 10

Hus 20 (förråd) saknar utrymningslarm.

Även på utsidan av berörda hus ljuder utrymningslam och i anslutning till ytterdörrarna lyser även orangea blixtljus för att visuellt varna för att huset utryms och ej ska beträdas. 

Av arbetsmiljöskäl kan räddningstjänsten stänga av utrymningslarmet under pågående insats, detta betyder dock INTE att man kan gå in i fastigheten igen, detta får ske först när räddningsledaren avslutat insatsen, vilket manifesteras i och med att även de orangea blixtljusen slocknar.

Exempel på blixtljus

Återsamlingsplatser

I anslutning till Ångströmlaboratoriet finns två dedikerade återsamlingsplatser, en i anslutning till parkeringen utanför de så kallade Röda villorna (hus 17, 18 och 19) och en på parkeringen i anslutning till södra entrén.  ​

OBS! Vid utrymning av de Röda villorna (hus 17, 18 och 19) ska utrymmande bege sig till återsamlingsplatsen i anslutning till parkeringen utanför Ångströmlaboratoriets södra entré. Detta då återsamlingsplatsen i direkt anslutning till hus 17–19 riskerar att inte ge erforderlig/säker distans från husen i händelse av brand samt kan försvåra räddningstjänstens framkomlighet och insatser där. Detta påvisar även utrymningstavlorna i dessa hus.

Vid en brand

Följande instruktioner finns i universitetets säkerhetskalender:

 • Rädda: personer som är i fara
 • Varna: andra som befinner sig i fara – Starta utrymningslarm/brandlarm
 • Larma SOS alarm (00) 112 och tala om vem du är och var du ringer ifrån och berätta vad som hänt
 • Släck: släck branden! Om du inte kan släcka kan du begränsa branden och rökspridningen genom att stänga dörrar och fönster. Utsätt dig inte för onödiga risker.
 • Utrym: ta närmsta utrymningsväg ut och gå till återsamlingsplatsen

Den som vet något väsentligt gällande orsaken till varför brand-/utrymningslarmet har aktiverats eller har relevant information som kan vara av värde för räddningstjänsten att känna till kan med fördel bege sig till brandlarmcentralen i hus 22 för att där delge räddningsledaren detta (se principskiss över återsamlingsplatser).

Brandberedskap

Brandlarmet är kopplat till räddningstjänsten. Det utlöses automatiskt av rökdetektorer och sprinklersystem, eller manuellt via larm knappar. Larmet styr olika säkerhetsfunktioner, som att gasförsörjningen i Ångströmlaboratoriet stängs av, brandcellsdörrar stängs, hissar går till entréplan m.m.

Varje institution/enhet har utsett minst ett brandskyddsombud vars uppgift är att hålla ett vakande öga över brandskyddsarbetet på sin enhet. Information om brandskyddet vid Uppsala universitet samt kontaktinformation till ditt brandskyddsombud finns att tillgå i medarbetarportalen.

Sprinklersystem

De flesta utrymmen i Ångströmlaboratoriet är försedda med vattensprinkler som utlöses lokalt av brandvärmen. När en sprinkler aktiveras utlöses också det automatiska larmet till brandkåren och utrymningslarmet aktiveras i berörda hus.

Handbrandsläckare

Handbrandsläckare finns utplacerade i varje korridor i Ångströmlaboratoriet. Dessa är även utmärkta på utrymningsplanerna. Memorera gärna placeringen av dessa så att du snabbt kan hämta en om det skulle behövas.

Första hjälpen

Hjärtstartarna (defibrillatorer) i Ångströmlaboratoriet är lättanvända och kan användas av alla. Instruktioner för användning läses upp på svenska när locket öppnas.

Hjärtstartare finns på Ångströmlaboratoriet:

 • - på plan 0 i hus 1, mellan hus 8 och 9 (rum 10655)
 • - på plan 0 i hus 1, mellan Renrummet och hus 5 (rum 1011b)
 • - på plan 0 i hus 10, vid passagen till hus 1 (rum 100602)

Första hjälpen-kit med förband, plåster, sårtvättservetter m.m. finns på flera platser i Ångströmlaboratoriet, bland annat vid passerkort- och nyckelutlämningen.


KONTAKTER VID FÖRSTA HJÄLPEN:

Sjukvårdsupplysningen: 1177
Webbsida: www.1177.se

Landstinget i Uppsala län
Webbsida: www.lul.se

Akademiska sjukhuset: 018-611 00 00
Webbsida: www.akademiska.se

Giftinformationscentralen: 08-33 12 31
Websida: http://giftinformationscentralen.se

Generella kontakter vid en krissituation hittar du här.

Senast uppdaterad: 2023-09-06