Utrymning

Under ett utrymningslarm – gå omedelbart ut via närmaste nödutgång

 • Ta om möjligt med ytterkläder/skor
 • Varna andra
 • Kontrollera om någon behöver hjälp
 • Stäng om möjligt dörrar och fönster
 • Följ utrymningsskylt till närmaste utgång
 • Använd inte hissen - ta trapporna
 • Gå till din återsamlingsplats

Utrymningsplaner som visar nödutrymningsvägar och återsamlingsplatser finns uppsatta i alla lokaler i Ångströmlaboratoriet. De hus/zoner där utrymningslarm inte ljuder behöver inte utrymmas. Stanna inte direkt utanför ytterdörrar, utan gå till din återsamlingsplats. Undvik att blockera vägen för räddningsfordon.

Efter ett utrymningslarm – var uppmärksam

Gå inte tillbaka in i en lokal där utrymningslarm fortfarande ljuder. Det kan finnas andra orsaker till att larmet stängs av än att det är säkert att återvända. Var därför uppmärksam på eventuell information från räddningsledare. Gå inte in i fastigheten om det kan innebära någon form av fara.

Utrymningsplaner – vilken väg är närmast för dig?

Utrymningsplaner finns normalt uppsatta i entréer, i anslutning till trapphus, vid hissar eller i början av en korridor. På dessa finns information om vad man ska göra vid brand samt rekommenderade utrymningsvägar och var återsamlingsplats finns.

Utrymningslarm – hur låter ett larm?

I Ångströmlaboratoriet hus 1 – 9 ljuder brandklockor

Ångströmlaboratoriet hus 10 har istället utrustats med ett talande utrymningslarm som muntligt påvisar utrymning av berörda lokaler där.

Utrymningsövningar

Utrymningsövningar hålls vartannat år enligt beslut av rektor. Läs mer om rutinerna kring utrymningsövningar vid Ångströmlaboratoriet.

Brandberedskap

Brandlarmet är kopplat till räddningstjänsten. Det utlöses automatiskt av rökdetektorer och sprinklersystem, eller manuellt via larmknappar. Larmet styr olika säkerhetsfunktioner, som att gasförsörjningen i Ångströmlaboratoriet stryps, brandcellsdörrar stängs, hissar går till entréplan, dörrar med kortläsare öppnas m.m.

Varje institution/enhet har utsett minst ett brandskyddsombud. Brandskyddsombudens uppgift är att hålla ett vakande öga över brandskyddsarbetet på sin enhet. Information om det systematiska brandskyddsarbetet vid universitetet samt kontaktinformation till ditt brandskyddsombud finns att tillgå i medarbetarportalen.

Sprinklersystem

De flesta utrymmen i Ångströmlaboratoriet är försedda med vattensprinkler som utlöses lokalt av brandvärmen. När en sprinkler aktiveras utlöses också det automatiska larmet till brandkåren och utrymningslarmet aktiveras i berörda hus.

Handbrandsläckare

Handbrandsläckare finns utplacerade i varje korridor i Ångströmlaboratoriet. Dessa är även utmärkta på utrymningstavlorna i korridoren. Memorera gärna placeringen av dessa så att du snabbt kan hämta en om det skulle behövas.

VID EN BRAND
 • RÄDDA dem som är i uppenbar fara
 • LARMA brandförsvaret genom att trycka in larmknapp eller ringa 112
 • TA REDA PÅ
  - var det brinner
  - vad som brinner
  - vem som ringer 112
  - om någon är instängd
 • SLÄCK branden om möjligt
 • STÄNG av gaskranar
 • UTRYM lokalerna

Första hjälpen

Hjärtstartarna (defibrillatorer) i Ångströmlaboratoriet är lättanvända och kan användas av alla. Instruktioner för användning läses upp på svenska när locket öppnas.

Hjärtstartare finns på Ångströmlaboratoriet:

 • - på plan 0 i hus 1, mellan hus 8 och 9 (rum 10655)
 • - på plan 0 i hus 1, mellan Renrummet och hus 5 (rum 1011b)
 • - på plan 0 i hus 10, vid passagen till hus 1 (rum 100602)

Första hjälpen-kit med förband, plåster, sårtvättservetter m.m. finns på flera platser i Ångströmlaboratoriet, bland annat vid passerkort- och nyckelutlämningen.


KONTAKTER VID FÖRSTA HJÄLPEN:

Sjukvårdsupplysningen: 1177
Webbsida: www.1177.se

Landstinget i Uppsala län
Webbsida: www.lul.se

Akademiska sjukhuset: 018-611 00 00
Webbsida: www.akademiska.se

Giftinformationscentralen: 08-33 12 31
Websida: http://giftinformationscentralen.se

Generella kontakter vid en krissituation hittar du här.

Senast uppdaterad: 2023-02-14