Öva utrymning vid Ångströmlaboratoriet

Utrymningsövning hålls årligen*, vanligtvis under inledningen av höstterminen när många är nya på campus och då tidigt kommer i kontakt med brandskyddsfrågor och får tillfälle att öva utrymning.

Intendenturen annonserar vanligtvis dessa utrymningsövningar i förväg, för att på så vis ge verksamheterna möjlighet att anpassa känslig verksamheten och förbereda sig, så att alla kan delta i övningen och öva på att göra rätt.

Att genomföra utrymningsövningar regelbundet och ha en utrymningsplan som alla känner till är ett viktig del av brandskyddet vid Uppsala universitet. När larmet ljuder ska alla som befinner sig i byggnaden veta hur man ska agera och på bästa sätt ta sig ut. Med väl informerad personal och studenter minskar tiden för utrymning och risken för att någon kommer till skada i ett skarp läge.


* Med grund i lag 2003:788 samt förordning 2003:789 om skydd mot olyckor, samt av Räddningsverket utgivna ”Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete” (SRVFS 2004:3) har rektor vid Uppsala universitet beslutat om ”Systematiskt brandskyddsarbete inom Uppsala universitet” (UFV2004:618), i vilken det bl.a. framgår krav på att utrymningsövningar regelbundet ska genomföras.

Senast uppdaterad: 2023-01-20