Gas & kemikalier vid Ångströmlaboratoriet

Gas- och kemikalieansvar

Vid varje institution/motsvarande och intendenturområde som hanterar kemiska produkter ska det finnas minst ett kemikalieombud. Prefekten/motsvarande utser kemikalieombud. Byggnadsavdelningen har ett övergripande ansvar för regler och uppföljning av kemikalieanvändningen.

Nedan finns generell information om gashanteringen och kemikaliehanteringen vid Campus Ångströmlaboratoriet. Dessa sidor är endast menade att vara en översikt. Mer detaljerad (och känslig) information finns för närvarande endast att tillgå i Medarbetarportalen (inloggning krävs).

Gashantering vid Ångströmlaboratoriet

Uppsala universitet har ett ramavtal med Air Liquid Gas AB avseende gaser. Gas ingår i kemikalieombudens arbetsuppgifter och ansvarsområde (se nedan).

Gassystemet

I Ångströmlaboratoriet finns ett gassystem installerat, som från fristående gascontainrar utanför fastigheten via olika rörsystem förser verksamheterna med gas av varierande slag. Förteckning över dessa s.k. "husgaser" finns i Medarbetarportalen.

Intendenturen har till uppgift att säkerställa tillgången till ovanstående gaser, vilket sköts av intendenturens kemikalieombud, Esat Pehlivan, som även har till uppgift att vara brukarna tillgänglig i olika gasrelaterade frågor samt utöva tillsyn av inkopplingar till- och uttag av husgas.

För att säkerställa tillgång och en rättvis kostnadsfördelning är det av stor vikt att brukarna i god tid informerar intendenturens kemikalieombud om man avser att påtagligt öka eller minska sitt uttag av någon husgas, i såväl tillfällig som permanent omfattning.

Beställa gaser

Verksamheterna vid Ångströmlaboratoriet kan för speciella behov själva avropa gas av varierande sort från leverantörens sortiment, se ovan nämnda avtal. Dessa gaser ska (i likhet med andra kemikalier) beställas av kemikalieombudet på varje institution/avdelning och registreras i KLARA. Kontakta därför ditt kemikalieombud om du är i behov av sådana gaser.

Beställning av övrig gas görs direkt till leverantören Air Liquide, antingen via e-post euseordervaesteras@airliquide.com eller via användarkonto myGAS på leverantörens webbsida.

Förvaring av gaser

Gas som inte används eller står i förvaringsskåp inne på lab ska förvaras i gascontainrar. Dessa ska då vara säkrade och uppmärkta med kontaktperson/ägare. Tillfälliga uppställningar av gasflaskor på lab ska förankras på ett säkert sätt och vid längre uppställningar (mer än ca 10 arbetsdagar) ska gasflaskor anslutas med gasledning av metall.

Transport av gaser

Transport ska ske med s.k. transportkärra i enlighet med etablerade transportvägar för farligt gods. Tätpropp och skyddshuv ska användas där sådan finns.

Kemikaliehantering vid Ångströmlaboratoriet

​Kemikaliegruppen

För att underlätta en säker hantering av kemikalier och gaser samt för att systematiskt arbeta med kemikaliefrågor finns det en kemikaliegrupp vid Ångströmlaboratoriet.

Kemikaliegruppens uppgifter är att ta fram och följa upp generella och gemensamma rutiner för kemikaliehanteringen och dessutom samordna inventering av kemikalier som förvaras vid Ångströmlaboratoriet. 

Kemikalieombud

Kemikalieombudet ska ansvara för institutionens/avdelningens registrering och hantering av kemikalier och för information till institutionens personal enligt arbetsbeskrivningen för kemikalieombud. Vidare ska ett kemikalieombud vara med om att utforma och informera om lokala rutiner för kemikaliehantering. Det sker huvudsakligen inom den mindre kemikaliegruppen.

Kontakta alltid ditt kemikalieombud när du köpt eller skall föra in en ny kemikalie på Ångströmlaboratoriet.

Kemikalieförvaring

Intendenturen tillhandahåller utrymme för förvaring av kemikalier. Intendenturen ansvarar för lokalerna och institutionerna för sina kemikalier. Kemikalieombuden har tillträde till förvaringslokalerna.

Transport av kemikalier

Transport ska ske med s.k. transportkärra i enlighet med etablerade transportvägar för farligt gods (inloggning krävs). Tätpropp och skyddshuv ska användas där sådan finns.

Senast uppdaterad: 2023-01-31