Belysning

Vaktmästeriet ansvarar för och ombesörjer byte av trasiga lysrör och övriga ljuskällor inomhus. Problem med nödbelysning, utomhus- och trappbelysning anmäls till Akademiska Hus.

Korridorer och trapphus

Vissa armaturer såsom nöd- och ledbelysning matas med avbrottsfri el och hålls alltid tända. Övrig armatur tänds och släcks med strömbrytare eller genom tidsstyrning via Akademiska Hus driftsdator.

Lärosalar

I de flesta lokaler styrs belysning (inklusive AV-panel samt uttag för OH-projektor) av strömbrytaren med timerfunktion vid ingången till lokalen. Denna funktion medför att belysningen släcks automatiskt efter två timmar och om så sker måste strömbrytaren återigen tryckas in för att tända ljuset. Med den timerförsedda strömbrytaren aktiverad kan belysningen i rummet sektioneras med strömställare i AV-panelen.

Data- / terminalrum

Belysning samt eluttag på AV-panel och i golvbrunn styrs av strömbrytare med timerfunktion som är placerad vid ingången till lokalen. Styrning av belysningens uppåt- respektive nedåtriktade ljus görs med dragströmställare som finns på varje armatur.

Laboratorier

Belysning tänds och släcks med strömbrytare vid ingången till lokalen. De olika armaturerna kan justeras individuellt med dragströmställare under förutsättning att huvudströmbrytaren slagits på vid ingången. Armaturernas placering kan lätt justeras, och om så önskas var vänlig kontakta vaktmästeriet för assistans.

Kontorsrum

Belysning tänds och släcks med strömbrytare vid dörren. De olika armaturerna kan justeras individuellt (uppåt- och nedåtriktat ljus) med dragströmställare.

Personalcyklar

Intendenturen vid Ångströmlaboratoriet har tjänstecyklar för utlåning till personal anställd vid intendenturområdet.

 • Cykel nr. 3 Standardcykel. Nyckeln märkt Nr. 3.
 • Cykel nr. 4 Standardcykel. Nyckeln märkt Nr. 4.

Cykel bokas i TimeEdit via utrustningsbokning.

Att göra före cykelturen:

Cykelnyckel, cykelhjälm, varselväst, extra låskedja finns att hämta i rum 1005 i Ångströmlaboratoriet. För tillträde till rummet används personligt Campuskort.

Tjänstecyklarna är parkerade under tak i intendenturens cykelställ vid gaveln av Ångströmlaboratoriet hus 2. Cyklarna är där fastlåsta i cykelstället med en låskedja/vajer som är fäst i cyklarnas ordinarie lås.

Att tänka på under cykelturen:

Extra låskedja ska tas med vid bruk av tjänstecykeln och användas för att låsa fast denna när den parkeras. Den extra låskedjan fästs då i/runt det valda cykelstället och sedan i det ordinarie cykellåset vid cykelns bakhjul.

Att göra efter cykelturen:

Cykeln parkeras under tak i intendenturens cykelställ vid gaveln av Ångströmlaboratoriet hus 2 och låses fast vid cykelstället med där fastmonterad låskedja i det ordinarie cykellåset vid cykelns bakhjul.

Cykelnyckel, cykelhjälm, varselväst och extra låskedja återlämnas i rum 1005 i Ångströmlaboratoriet.

Du ombeds att lämna ifrån dig cykeln och dess tillhörigheter i samma skick som du önskar finna dem!

Problem med cykeln?

Om något fel upptäcks på tjänstecyklarna och dess tillhörande utrustning så ska detta omgående anmälas till intendenturen.

Intendenturen kan även hjälpa områdets enheter med reparationer av deras egna tjänstecyklar enligt beslut av intendenturstyrelsen 150904. 

Eluttag & strömförsörjning

Vid byggandet av Ångströmlaboratoriet har stor vikt lagts vid en god elmiljö för både människor och utrustning. Ett femledarsystem är installerat, vilket innebär att nolledning samt skyddsjord är sammankopplade i en enda punkt men åtskilda med hög isolationsresistans i övrigt. För att inte funktionen av detta system skall förstöras måste apparater, som ansluts till systemet, också ha nolledning och skyddsjord isolerade från varandra med samma höga isolationsavstånd.

Isolationsavståndet i apparaterna skall vara minst 250 kohm, mätt med två på varandra följande överströmsskydd och efterföljande utrustning. Alla uppmätningar av isolationen bör ske med samma metodik och med noggrannhet. Dessutom bör mätprotokoll användas för hela anläggningen. Vid för låga värden på isolationen skall åtgärder vidtas omgående innan eventuella fel ytterligare komplicerar situationen.

Det finns ett stort antal elcentraler i husen som alla övervakas av en driftsdator. Om anslutning till elnätet sker av utrustning som inte uppfyller kraven går ett larm i denna driftsdator.

Eluttag 230V

De fasta 230V-uttagen är grupperade i Standard, Data och UPS (gröna skyltar) och är separat avsäkrade. Data-uttagen är avsedda för "känslig" utrustning såsom datorer och liknande, UPS-uttagen är endast till för sådan utrustning som kräver avbrottsfri kraft och till övrig utrustning används Standard-uttagen.

Övriga uttag

Laboratorierna och en del andra utrymmen har ett skensystem (KB-system) monterat i taket. Uttagsdon för 1-fas 10A och 3-fas 16A, som innehåller automatsäkringar, används lämpligen till all laboratorieutrustning och kan lätt monteras på önskad plats. 32A-uttag inom laboratorier ansluts till skensystemet via kabel och nätanslutningsdon. För belysningsarmaturer finns särskilda uttag som skall användas.

I laboratorier bör uttag föregås av jordfelsbrytare 30mA. Uttag för 16A med krav på jordfelsbrytning skall anslutas via laboratoriecentral, uttag med märkström 32A görs via dvärgbrytare. Uttag större än 63A utföres ej med jordfelsbrytare.

Säkringar

Alla säkringar, med undantag för uttagsdon till KB-skenorna, är placerade i låsta el-nischer i närheten av respektive lokal. Endast personal från Akademiska Hus har tillträde till dessa nischer. Om en säkring löser kontaktar man vaktmästeriet som vidarebefordrar anmälan, eller så kontaktar man Akademiska Hus direkt.

Inomhusklimat

Ett bra inomhusklimat är viktigt för arbetsron. I Ångströmlaboratoriet finns lokaler med stor variation i ålder och utrustning. Se vad som gäller för ditt kontor nedan.

Ventilation

I delar av Ångströmlaboratoriet stängs ventilationen av kvällar och helger för att spara energi. Vid behov går det att starta ventilationen 2 timmar åt gången. Det kan du göra genom att trycka på en knapp märkt med "Förlängd ventilation".

Ångströmlaboratoriet

Temperatur och ventilation styrs från ett och samma reglage som är graderat i temperatur. Vid inställd temperatur finns ett grundflöde som i normalfallet räcker. När temperaturen på utgående luft stiger ökas luftflödet till rummet gradvis, när/om temperaturen blir 2° över inställt värde är luftflödet maximalt.

Klicka på bilden för att ladda ner den som pdf.

Förlängd ventilation på Ångströmlaboratoriet
Du som jobbar andra tider än 8-17 kan behöva sätta på ventilationen

 • I hus 2 finns en knapp per plan mitt i korridoren.
 • I hus 1 mellan hus 2 och 4, mellan hus 4 och 6, mellan hus 6 och 8, mellan hus 8 och södra entrén.
 • Med knappen kan ventilationen startas i samma hus som den finns.
 • I hus 3-8 är ventilationen alltid på.

Kontorsmöbler

Intendenturen ansvarar för grundmöblering av alla kontor. Om ytterligare eller andra möbler behövs ska det bekostas av institutionen. Detta enligt beslut av intendenturstyrelsen.

Standardmöblering i skrivrum och kontor

Alla möbler köps utifrån rådande avtalsläge för statens möbelinköp (se www.avropa.se). Intendenturen erbjuder följande:

 • Skrivbord (rektangulärt, valfritt mått mellan 120 – 180 X 80 cm)
 • Hurts (på hjul)
 • Vägghängda hyllor (i önskad omfattning)
 • Arbetsstol
 • Skrivtavla (whiteboard, 110 X 80 cm)
 • Anslagstavla (110 X 80 cm)
 • Arbetsplatsbelysning (takhängande lysrörsarmatur)
 • Returpappersbalja

Intendenturen har tyvärr ingen möjlighet att vid alla tillfällen ha alla dessa inventarier tullgängliga i förråd, varför god framförhållning vid beställning av detta är viktigt. T.ex kan ett skrivbord ta upp till 6 veckor att få hem från leverantör.

Lokalvård

Var och en har möjlighet att städa efter sig om onormal nedsmutsning skett. På varje våningsplan finns ett mindre städutrymme som all personal har tillgång till. Här finns bl.a. trasor, hink, samt även dammsugarslang och föravskiljare. Vid behov av vattensug, kontakta lokalvården alternativt vaktmästeriet.

Lokalvårdsenheten vid byggnadsavdelningen har ytterst ansvar för lokalvården. Ansvarig för lokalvården på området är Allan Parkkila.

E-post: lokalvard-angstrom@polacksbacken.uu.se

Tillgänglighet

Anställda vid Uppsala universitet med funktionsnedsättning har rätt till skäliga stöd- och anpassningsåtgärder i sin arbetssituation. Även studenter med en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna har rätt till stöd under sin studietid på universitetet. Nedan hittar du länkar till relevant information. Utrustning som kan hjälpa till listas längre ner på denna sida.

Parkering för rörelsehindrade finns vid södra entrén tlll Ångströmlaboratoriet samt vid hus 17, 18 och 19 (Röda villorna).

Övrig utrustning

Intendenturen vid Ångströmlaboratoriet tillhandahåller diverse utrustning som kan vara till hjälp vid större arrangemang m.m. 

Dokumentkameror

Enkel dokumentkamera som gör det möjligt att fotografera/filma pappersdokument och dela dessa i ett digitalt möte (t.ex. via Zoom eller Skype) eller på stor skärm på föreläsningar så att studenter kan se dokumentet. Kameran heter "HUE HD Pro" och ansluter till datorn via USB.


Posterskärmar

Intendenturen har två alternativ till posterskärmar. Postrar ska nålas upp på skärmarna.

 • Tredelade pappersskärmar som är 190 cm höga x 79 cm breda per sektion
 • Posterskärmar med aluminiumram för måtten 1005 x 1400 mm.

Bokning av posterskärmar görs i receptionen. Observera att posterskärmarna inte får lämna Ångström. Uppsala universitet / Akademikonferens har posterskärmar för uthyrning utanför campusområdet.


Ljudförstärkare

Vagn med mikrofon, förstärkare och högtalare kan bokas via TimeEdit genom att välja "Utrustningsbokning" i menyn. Intendenturen har ljudförstärkare för utlåning i rum 10202.

Kontakta vaktmästeriet för hjälp och transport av vagnen om det behövs. 


Mentometrar (Klickers)

Intendenturen har fem uppsättningar mentometrar utlåning som bokas via TimeEdit genom att välja "Utrustningsbokning" i menyn: 

 • Ångström: 5 uppsättningar: RÖD, GRÖN, SVART, BLÅ och ORANGE med 50 st mentometrar per uppsättning (rum 10202)

Mentometrarna är av typen ResonseCard RF. Man behöver inte ha fri sikt för kommunikation mellan handenhet och mottagarenhet. Räckvidden är ca 60 meter med signal i båda riktningarna. Kontakta vaktmästeriet för hjälp med installation av mentometrar vid behov.


Hörslingor

Fast hörslinga
I dessa rum i Ångströmlaboratoriet finns fast hörslinga som aktiveras när man startar AV-utrustningen (mickar/myggor finns):

 • 10101 Siegbahnsalen
 • 10132 Häggsalen
 • 10134 Polhemsalen
 • 11134 (IR sändare/mottagare)
 • 11137 (IR sändare/mottagare)
 • 100195 Eva von Bahr, Aula
 • 101121 Sonja Lyttkens
 • 101136 Evelyn Sokolowski
 • 101190 (IR sändare/mottagare)
 • 101195 Heinz-Otto Kreiss (IR sändare/mottagare)
 • Lärosalar: 90101, 90102, 90103, 90106, 101130, 101132
 • Datorsalar: 10K1201, 10K1203

Hörslinga via tillsats/mikrofon
I dessa rum finns hörslinga via tillsats/mikrofon som avhämtas i teknikförrådet (10202):

Lärosalar 6K1113, 2002, 2003, 2004, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 80109, 80115
Föreläsningssalar 2001, 2005, 4001, 80101, 80121, 80127, 4101
Datorsalar 6K1101, 6K1107

Intendenturen har tre uppsättningar med tillsatser för hörslinga till utlåning som bokas i TimeEdit: Välj "Utrustningsbokning" i menyn. Boka från den tid du hämtar utrustningen tills den beräknas bli återlämnad i AV-förrådet (rum 10202).

För att få tillträde till AV-förråd inlagt på ditt passerkort måste du besöka kort- och nyckelhantering (bredvid receptionen).

Hörslinga saknas
Följande salar i Ångströmlaboratoriet saknar hörslinga :

Lärosalar 4002, 11167, 12167, 100155, 101125, 101127, 101142, 101146, 101150, 101158, 101162, 101166, 101172, 101258, 101260
Datorsalar 4102, 4103, 4104, 10K1121, 10K1125, 10K1205, 10K1206, 10K1210

Det finns en mobil hörslingutrustning i receptionen som kan utnyttjas i dessa salar. 

För mer information om hörslingor och assistans vid handhavande, vänligen kontakta receptionen.

Senast uppdaterad: 2023-01-24