Post- & godshantering vid Ångströmlaboratoriet

Hitta rätt postadress till verksamhet
Uppsala universitet
[namn på institution/enhet]
Att: NN
Box XX
75X XX Uppsala

NN = Beroende på person
XX = Beroende på Institution/enhet

Hitta rätt leveransadress för gods
Uppsala universitet
[namn på institution/enhet]
Beställare/mottagare: [namn]
Regementsvägen 1
752 37 Uppsala

Vaktmästeriet ansvarar för post- och godshanteringen vid godsmottagningen i Ångströmlaboratoriet. Arbetet inkluderar ordinarie post och internpost, hantering av ankommande och avgående gods, samt rådgivning och viss hantering av farligt gods. Godsmottagningen finns på plan K1 mellan hus 5 och hus 7.

Kontakta godsavdelningen
Telefon: 018-471 5899
E-post: gods-angstrom@uu.se
Öppettider: Måndag–fredag 08:00-11.30 & 12.30-15:00

Helgstängt och semestertider förekommer,
se aktuella öppettider & öppethållande här.

Posthantering

På Uppsala universitet skiljer man på ordinarie post och internpost. Vid Ångströmlaboratoriet delar vi även in internposten i UU-internpost och ÅNG-internpost.

Ordinarie post

Post som skickas utanför Uppsala universitet hanteras av PostNord. Det gäller tjänstekuvert med förtryckt frankering eller kuvert med frimärken.

UU-internpost

Internpost adresserad till mottagare på ett annat campus än Ångströmlaboratoriet. Denna post hämtas upp varje vardag och levereras vanligtvis till mottagande campus dagen efter. Utdelning till mottagande institution/enhet sker vanligtvis ytterligare en dag efter det. Eventuella mellanliggande helgdagar kan fördröja leverans. Adresseras enligt nedan:

 • Mottagande campusområde
 • Institution/enhet (enligt katalog.uu.se, undvik förkortningar)
 • Namn på mottagaren

ÅNG-internpost

Internpost till mottagare inom intendenturområde Ångströmlaboratoriet levereras nästa dag till mottagande institution/enhet. Adresseras enligt nedan:

 • ÅNG (för Ångströmlaboratoriet)
 • Institution/enhet (enligt katalog.uu.se, undvik förkortningar)
 • Namn på mottagaren

Tider för intendenturens postarbete

9.00 PostNord levererar inkommande ordinarie post. Internpost som samlats in av intendenturen föregående vardag sorteras som UU-internpost och ÅNG-internpost. Posten sorteras efter utlämningsställe på Ångström och postrundorna förbereds.

9.30-10 Intendenturen går postrundan och levererar den sorterade posten. Utgående post samlas in.

11.00 Gemensam service hämtar internpost till övriga UU i postrummet vid godsmottagningen och levererar inkommande internpost från hela universitetet till Ångström.

15.00 Intendenturen samlar in utgående post från postlådorna vid receptionen och i korridoren utanför hus 9.

15.30 PostNord hämtar ordinarie utgående post från lådorna utanför godsmottagningen i Ångströmlaboratoriet.

Godshantering

Godsmottagningen i Ångströmlaboratoriet är tillgänglig endast för Uppsala universitets verksamheter inom intendenturområdet samt externa enheter som slutit samverkansavtal med Uppsala universitet, inklusive fastighetsägaren. Godsmottagningen och där tillgänglig service får under inga omständigheter utnyttjas av den anställde för privata behov eller av studenter.

Vaktmästeriet svarar för post- och godshanteringen vid godsmottagningen på Ångströmlaboratoriet. Utrustning för godshantering och annan service som intendenturen förfogar över är:

 • Dokumentförstörare
 • Packbord
 • Palllyft
 • Pirror
 • Saxlyft (upp till 6 m höjd)
 • Truck

Ankommande gods

Ankommande paket mottages och registreras på godsmottagningen. Meddelande skickas från godsmottagningen via e-post till adressaten. Om ingen person kan identifieras som adressat, skickas meddelandet till administratören på respektive institution/enhet.

 • För att hämta ut paketet behövs streckkod, tag med en utskrift eller digital enhet till godsmottagningen.
 • Gods skall hämtas snaras möjligt. Om det inte är möjligt, ring godsmottagningen på 018-471 5899.

Import av gods: Intendenturen har för verksamheternas importbehov ett kundnummer hos DHL. Kundnumret är kopplat till godsmottagningens adress: Uppsala universitet, Intendenturen Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 Uppsala. Kostnad för tjänsten faktureras intendenturen men överförs till beställande enhet (var därför noga med att uppge namn på beställare/mottagare).

Avgående gods

Gods, postpaket och express/kurir-försändelser skickas med PostNord i enlighet med det statliga avtalet för Paketförmedlingstjänster

 1. Godset skall vara väl emballerat. Avsändaren ansvarar för alla transportskador som orsakas av bristfällig emballering. Intendenturen har ett packbord till din hjälp.
 2. Avsändaren skall tillhandahålla alla dokument och uppgifter som krävs via mail. Vad som krävs beror på vart paketet ska skickas och vad det innehåller. 
 3. Intendenturen kan hjälpa till med frakthandlingar för de institutioner/avdelningar som har avtal med PostNord.
 4. Avdelningen faktureras av PostNord. 
 5. Tala med intendenturen om lämplig typ av transport. Snabbare transport kostar mer.
 6. PostNord hämtar paket dagligen kl. 16.00 
 7. Pallar som ska skickas bokas in senast kl. 14.00 samma dag.

Ska du föra varor in i eller ut ur Sverige? På Tullverkets hemsida finns information om hur du kan uträtta ditt ärende. Vid import eller export av varor från eller till EU:s tullområde ska varans varukod anges enligt den förteckning som används inom EU.

Farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har så farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö och egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Definitioner av vad som ryms i detta samlingsbegrepp finns i lagen om transport av farligt gods.

Vid alla försändelser behövs:

 • En röd blankett – "Shipper's declaration for dangerous goods" – ska fyllas i. Blanketten finns i godsmottagningen.
 • Säkerhetsdatablad MSDS – "Material Safety Data Sheet". Exempel kan hämtas från KLARA.
 • En varningsetikett på förpackningen ska vara korrekt utvald och ifylld. Godsmottagningen har etiketter.

Kemikalieavfall som är farligt gods hanteras via avtal med Rang-Sells som förpackar, hämtar och tar hand om avfallet.

Saknar du kunskaper i regelverket kan du kontakta universitetets säkerhetsrådgivare som ger råd kring märkning och emballering m.m. Se information om transport av farligt gods i medarbetarportalen.

Senast uppdaterad: 2023-03-21